โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฎิรูปการอุดมศึกษาไทย

Latest News

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เป็นการพลิกโฉมการอุดมศึกษาไทยเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ สามารถพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนภาคการผลิตสู่ Thailand 4.0 การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์จริงกับภาคการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิชาการขั้นสูงกับการปฏิบัติจริง

โดยเฉพาะสิ่งอุบัติใหม่ที่ไม่เคย “มีหรือเห็น” มาก่อนได้


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จะเปลี่ยนระบบการอุดมศึกษารูปแบบเดิม สู่การอุดมศึกษาไทยที่สามารถตอบสนอง

“การเรียนรู้วิชาการขั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงานได้” ตลอดช่วงชีวิตการทำงานของตลาดแรงงาน ...

รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT