โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฎิรูปการอุดมศึกษาไทย

Latest News

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เป็นการพลิกโฉมการอุดมศึกษาไทยเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ สามารถพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนภาคการผลิตสู่ Thailand 4.0 การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์จริงกับภาคการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิชาการขั้นสูงกับการปฏิบัติจริง

โดยเฉพาะสิ่งอุบัติใหม่ที่ไม่เคย “มีหรือเห็น” มาก่อนได้


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จะเปลี่ยนระบบการอุดมศึกษารูปแบบเดิม สู่การอุดมศึกษาไทยที่สามารถตอบสนอง

“การเรียนรู้วิชาการขั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงานได้” ตลอดช่วงชีวิตการทำงานของตลาดแรงงาน ...

รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Upcoming Events

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง” (Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา 8.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 22 มีนาคม 2562

เวลา 16.30 น.

NxTGenHE Orientation_QR.png
regclosed.png

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT