Upcoming Event

การสัมมนาทางวิชาการ
การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”
(Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา 8.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

regclosed.png

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ทางด้านวิชาชีพ มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพลวัตรของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


2. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และความจำเป็นของการปฏิรูปอุดมศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาซึ่งเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF) บนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต


4. เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงาน นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

กำหนดการ

8.00-9.00      ลงทะเบียน และเยี่ยมชนนิทรรศการ


9.00-9.30      Building a Change Culture in Higher Education
                  โดย Mr. Kenn Ross, Managing Director for Asia, Minerva Schools at KGI

9.30-10.30     พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30-11.00    วิกฤตอุดมศึกษา: ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ
                  
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

11.00-12.45     การเสวนา เรื่อง ความท้าทายในการเตรียมพร้อมกำลังคนเพื่ออนาคต
                  ผู้ร่วมเสวนา : 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม

                  ผู้ดำเนินการเสวนา: ดร.กลางใจ  สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

12.45-13.45     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.45-15.45     PARALLEL SESSION 
                  Changing Landscape for Higher Education
                  วิทยากร: Mr. Kenn Ross, Managing Director for Asia, Minerva Schools at KGI

                  (Mayfair Ballroom A)


                  Reconceptualizing Curriculum in the 21st Century : บทเรียนจากประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี 
                  วิทยากร: 1) ดร.มัทนา  สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับ

                           อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                           2) ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน
                           
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  (Mayfair Ballroom B)


                  Building Teachers’ Capacity through Professional Development
                  วิทยากร: Mr. Ian Hall, Head of International Membership, Advance HE

                  (Mayfair Ballroom C)

15.45-16.00    พักรับประทานอาหารว่าง


16.00-17.00    Key Takeaways: สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

                  ผู้ดำเนินรายการ: รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร 
                  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มี

                  สมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0

                  และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
        

ไฟล์โครงการสัมมนาทางวิชาการ
การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”
(Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture)

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT