Programs

อุตสาหกรรมดิจิทัล

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล : Degree

 1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   

 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล    มหาวิทยาลัยสยาม
   

 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

 6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   

 8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

 9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน    มหาวิทยาลัยรังสิต
   

 10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   

 11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
   

 13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

 14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    มหาวิทยาลัยพะเยา
   

 17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   

 18. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟฟิก    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

 19. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

 20. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีพและเกม    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

 21. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

 22. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 23. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

article-62-13.jpg

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล : Non-Degree

 1. วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

 2. วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

 3. พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโปรแกรมบนมือถือ Mobile Application ให้แก่ผู้ประกอบการบนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

 4. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรเร่งรัดด้าน วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science  and Applications)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

 5. พลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล (Healthcare Digital Transformation)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

 6. การเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 7. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พันธุ์ใหม่     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 8. โครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 9. สร้างนักออกแบบพันธุ์ใหม่อาคารอัจฉริยะผลิตพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 10. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 11. การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 12. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 13. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 14. หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 15. หลักสูตร Digital Logistics    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 16. หลักสูตรการประยุกต์ใช้จริงของเทคโนโลยี IOT สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things : IIOT)  ร่วมกับระบบฝังตัว (Embedded System) เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Angmented Reality : AR)  และคอมพิวเตอร์วิชั่น (Computer Vistion)"    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 17. หลักสูตรแนวคิดการออกแบบเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมบริการและการดำเนินการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Digital    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 18. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Certification in Big Data Analytics)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 19. หลักสูตร AR Application and Business Development    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 20. Logistics Management    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 21. Coding for Digital Transform    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

 22. "หลักสูตรการออกแบบชิ้ส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
  (1) หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอาศยานด้วยโปรแกรม Solidwork
  (2) หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอาศยานด้วยโปรแกรม CATIA
  (3) หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอาศยานด้วยโปรแกรม NX
  (4) หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอาศยานเป็นชิ้นงาน (CAM) ด้วยเครื่อง CNC
  (5) หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอาศยานเพื่อประเมินความทนทานและลักษณะของชิ้นงานที่สภาวะการทำงานต่างๆ (CAE)"    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

 23. การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับอุตสาหกรรม (Creation of Industrial Commercial Innovation)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   

 24. หลักสูตรนวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล Program in Packaging Innovation Design for Digital Agriculture    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   

 25. นวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   

 26. หลักสูตรวิชาชีพวิทยุทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   

 27. การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ค้ารายย่อย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   

 28. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   

 29. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   

 30. สัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   

 31. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   

 32. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการจัดการสารสนเทศดิจิทัล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

33. หลักสูตรวุฒิบัตรทางการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

34. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

35. หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

36. หลักสูตรเทคโนโลยีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

37. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซอฟต์แวร์สมัยใหม่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

38. ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

39. การพัฒนาเกมคอมโซล (Certificate in Game Console Development)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

40. ประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟฟิก 3 มิติ และแอนิเมชัน สำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

41. ประกาศนียบัตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและการเงิน    มหาวิทยาลัยมหิดล
 

42. การสร้างผู้เชี่ยวชาญการจัดการและการให้งานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Informatics and Imaging Informatics Program)    มหาวิทยาลัยมหิดล
 

43. หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล    มหาวิทยาลัยรังสิต
 

44. หลักสูตรคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล    มหาวิทยาลัยรังสิต
 

45. สร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน    มหาวิทยาลัยรังสิต
 

46. ความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ภาคชุมชน/อุตสาหกรรม และการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล    มหาวิทยาลัยรังสิต
 

47. หลักสูตรการพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

48. การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

49. การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

50. "การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีพและเกม  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม (Game Development Project Management)"    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

51. หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิก    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

52. หลักสูตรการยกระดับ National e - Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

53. หลักสูตรพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิขย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce) ให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

54. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

55. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

56. หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

57. โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ Going Pro to Data Scientist (3 รุ่น)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

58. การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล     มหาวิทยาลัยสยาม
 

59. ความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับองค์กร (Cyber Security of Enterprise)    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

60. การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learing) เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

61. หลักสูตรการประยุกต์ข้อมูลอัจฉริยะในธุรกิจโลจิสติกส์ด้านบริการ    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

62. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program)    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

63. การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Design)     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

64. "Coding midset : การพัฒนาทักษะดิจิทัลและความคิดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของการเรียนและการแข่งขันในยุค 4.0 (2 รุ่น)"    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

65. คู่แฝดโลกดิจิทัลผ่านประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ (Immersive Digital Twin)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

Degree : 9
Non-Degree : 21

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

Degree : 14
Non-Degree : 15

กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ

Degree : 1
Non-Degree : 27

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Degree : 7
Non-Degree : 7

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

Degree : 9
Non-Degree : 15

Soft Skills

Degree : -
Non-Degree : 11

อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

Degree : 13
Non-Degree : 35

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

Degree : 7
Non-Degree : 5

พัฒนาทักษะ

Degree : -
Non-Degree : 2

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

Degree : 6
Non-Degree : 16

อุตสาหกรรมดิจิทัล

Degree : 23
Non-Degree : 65

ครูและบุคลากร

Degree : -
Non-Degree : 4

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT