Latest News

เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 14-16 ก.พ.63

🚀คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในยุคปั่นป่วน...

เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 20-22 ธ.ค.62

👍 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรร...

การประชุมหารือ "การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เ...

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง...

การประชุม“แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยกระดับสมรรถนะของโครงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2562"

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา...

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT