Latest News

  • newengineofgrowth

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่27 ธันวาคม 2564 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะผู้บริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้า เข้ารับฟังการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรไม่มีปริญญา(non-degree program) หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม(สัปปะรด) หลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม(มะม่วงและข้าว) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและสัมภาษณ์ผู้เรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้ารับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรมีปริญญา(Degree program) หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ(เอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์/เอกวิศวกรรมเกษตร/เอกวิศวกรรมชีวภาพ) และสัมภาษณ์นักศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรและผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดอยสะเก็ด เชียงใหม่35 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT