Latest News

  • newengineofgrowth

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่28 ธันวาคม 2564 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะผู้บริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ


โดยในช่วงเช้า ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภทปริญญา(Degree) จำนวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร(Non-degree) จำนวน 9 หลักสูตร พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรและผู้บริหาร และสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Ravit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ และสัมภาษณ์สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมกับโครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมชมหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รับฟังผลการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทั้ง 3 รุ่น โดย ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และสัมภาษณ์นักศึกษาและสถานประกอบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รุ่นปี 2564 กลุ่ม Young Smart Farm พรีเมี่ยมลำใย และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดิจิทัล รุ่นปี 2564 ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
50 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT