Latest News

  • newengineofgrowth

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มทร.ล้านนา

Updated: Jun 17, 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานจริง ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ต.สันกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น (Mechatronic and Automation Center) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) เพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้ที่มีทักษะ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี ทักษะความชำนาญ และนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถที่จะเข้ารับการประเมินและทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) สาขาอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 , 4 และ 5 และเมื่อผ่านการประเมินจะสามารถนำผลการประเมินนั้นเพื่อนำมาใช้ในการแสดงสมรรถนะวิชาชีพของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อนายจ้าง10 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT