Latest News

  • newengineofgrowth

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มจพ.

Updated: Jun 17, 2019ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา” ณ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้บริหารบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสายการผลิตแผนกต่างๆ โดยมีครูช่างในโรงงานเป็นพี่เลี้ยงแนะนำดูแลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน เรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการและขั้นตอนของโรงงานจริงๆ13 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT