Latest News

  • newengineofgrowth

“เมื่อจุฬาฯ ติดดิน”

Updated: Jun 6, 2019

เมื่อจุฬาฯ ส่งนิสิตลงเรียนรู้ในชุมชนภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ


วันที่ 15 พค 62 ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ได้เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาที่เข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร” ของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งมุ่งผลิตนิสิตที่มีความรู้ทั้งในศาสตร์และศิลป์ของห่วงโซ่คุณค่าระบบการผลิตอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดการการขนส่งการค้า การตลาด มีทักษะและความคิดวิเคราะห์ลงสู่การปฏิบัติจริงระดับชุมชน มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ community based learning เน้นการปฏิบัติรวมทั้งการทำโครงการที่มุ่งตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 เทอม 2 ถึง ปีการศึกษาที่ 4 เทอม 1 เป็นการบูรณาการของศาสตร์หลายศาสตร์ โดยนำความรู้ทางวิชาการในชั้นเรียนมาผนวกกับความรู้จริงจากประสบการณ์ของเกษตรกร ร่วมกับการทำงานกับสถานประกอบการในระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ดีขึ้น ลดปัญหาหนี้สิน เพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว และครอบครัวต้นแบบที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวอื่นในชุมชน


ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ได้แสดงความชื่นชมนิสิต ภายหลังที่ได้รับฟังประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้แทนนิสิตว่า “การถ่ายทอดการเรียนรู้ของนิสิตแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ที่นิสิตได้รับมีมากกว่าความรู้ ความเข้าใจในระบบการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทย นิสิตมีความทุ่มเทในการทำงานภาคสนามและเข้าใจอย่างถ่องแท้กับการทำงานในพื้นที่จริง มีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers) และแสดงให้เห็นว่า สามารถเป็นเจ้าของกิจการด้านการเกษตรและอาหารที่ประสบความสำเร็จได้”
51 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT