Latest News

  • newengineofgrowth

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

Updated: Jun 13, 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิกฤติอุดมศึกษา : ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ในงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวหลายด้าน ทั้งการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรรองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย พัฒนาทักษะคนวัยทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต มีทักษะด้านดิจิทัล เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ฯลฯ


นอกจากนั้น ยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดย Mr.Kenn Ross Managing Director, Minerva Project ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาที่สนับสนุนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา ให้กับ Minerva Schools at KGI (Keck Graduate Institute) ทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และบริการต่างๆ ซึ่ง Mr.Kenn Ross ได้นำเสนอภาพรวมของ Minerva System ที่ได้นำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มประสิทธิผล


จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายในการเตรียมพร้อมกำลังคนเพื่ออนาคต” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคส่วนต่างๆ คือ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อ.ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ต่างยอมรับและตระหนักถึงความก้าวหน้าของวิทยาการทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความต้องการกำลังคนที่ตอบโจทย์การทำงานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ สมรรถนะ รองรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในคนวัยทำงาน เน้นทักษะทางด้านดิจิทัล ความเป็นผู้นำ วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมุ่งเป้าไปในทิศทางที่ตอบโจทย์ของประเทศ


ในช่วงท้ายของการเสวนา อ.ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ได้นำเสนอข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เข้าร่วมกิจกรรม Ring the Change ที่จัดขึ้นบริเวณบูธของ สกอ. ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการศึกษาไทย ในประเด็นต่างๆ โดย ผู้เข้าร่วมงานมีความเห็นว่า ต้องการที่จะริเริ่มพัฒนาอาจารย์มืออาชีพมากที่สุด ลำดับต่อมาคือ ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลำดับส่วนในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาคู่ขนานใน 3 หัวข้อ คือ

1) Changing Landscape in Higher Education โดย Mr.Kenn Ross Managing Director,

Minerva Project ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน โดย Minerva System จะเน้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนของแต่ละสถาบันในเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงาน รวมทั้งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อต่อยอดทางความคิดและเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย


2) Reconceptualizing Curriculum in 21st Century: บทเรียนจากประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี โดย อ.ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท.) และ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยได้มาร่วมถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี อาทิ Ecole 42 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่มีอาจารย์สอน เน้นการเรียนแบบ Peer to Peer และการทำโครงงาน เน้นสมรรถนะของผู้เรียน, Heidelberg University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมนี เน้น Research based Learning และ Transdisciplinary, Ludwig-Maximilians-University (LMU) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเน้นการสอนแบบ Research-based Teaching Strategies, Technical University of Munich ประเทศเยอรมนี เป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการผนึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยวิทยากรได้เน้นย้ำถึงประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนทุกช่วงวัย, การปรับกระบวนทัศน์จาก Learning Paradigm สู่ Teaching Paradigm, เน้น Competency based Curriculum, Massive Open Online Course (MOOC) รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ฯลฯ


3) Building Teachers' Capacity through Professional Development โดย Mr.Ian Hall Head of International Membership, Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของสหราชอาณาจักร ที่สนับสนุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการในรูปแบบ workshop เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ โดยการตั้งเป้าหมายร่วมกัน และต่อยอดความคิดไปยังประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ในช่วงสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนรู้ ดำเนินการโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้เน้นการจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาริเริ่มและร่วมเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการอุดมศึกษาไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาไทย และการปรับการเรียนการสอนหลักสูตรของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ด้วย


นอกจากนี้ ที่บริเวณด้านหน้าของงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ในปีการศึกษา 2561 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพคลิก เพื่อดูคลิปวิดีโอการสัมมนาช่วงต่างๆ

1) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิกฤติอุดมศึกษา : ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

https://www.youtube.com/watch?v=7EQBgvg7wWs


2) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Building the Future: Change in 21st Century Higher Education

โดย Mr.Kenn Ross Managing Director, Minerva Project

https://www.youtube.com/watch?v=9gE2VaCDeN4&t=742s


3) การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการเตรียมพร้อมกำลังคนเพื่ออนาคต”

https://www.youtube.com/watch?v=ecwesCTrcTo


4) การเสวนา เรื่อง Reconceptualizing Curriculum in the 21 Century

https://www.youtube.com/watch?v=hl-tP5KbbO0


5) สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนรู้

https://www.youtube.com/watch?v=qHsEp4Exfuc

69 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT