Latest News

  • newengineofgrowth

การประชุมหารือ "การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานและมอบนโยบายการผลิตกำลังคน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร) ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ผลิตกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างคนไทย 4.0 กล่าวคือ เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถสูง ทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยี เป็น Digital Thais และ Global Thais สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ เป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทำให้โลกดีขึ้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่และประเทศ ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคท้องถิ่น โดยพัฒนาการเรียนการสอน ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่สอดคล้องตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเน้นทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การบริการ การท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ เกิดอาชีพในชุมชน เป็นวิสาหกิจชุมชน 4.0


นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเน้นความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยในการขับเคลื่อนประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและ entrepreneur เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับโครงการการผลิตกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ช่วงท้ายของการประชุม ได้มอบแนวทางการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับอุดมศึกษาในอนาคต “โดยจะสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยที่เน้นเพื่อพัฒนาประเทศที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยกำหนดจำนวนสัดส่วนที่เหมาะสมตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล โดยการสร้างรายได้ของตนเองที่เกิดจากการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการทำวิจัย ผลิตนวัตกรรม และการพัฒนากำลังคน”


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>

1) แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

https://drive.google.com/open?id=1xU19YWpdX6MA3-2M0yzNpZC5xOqDlgpX


2) การพัฒนาบุคลากรใน EEC

https://drive.google.com/open?id=1aWwA0gtFeez5h2FSsgAZvB6uwhIXdAJF

65 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT