Latest News

  • newengineofgrowth

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีความมุ่งหวังในการสร้างประสบการณ์เเละสร้างทักษะผ่านวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์มืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร) และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้นำเสนอแนวคิด BU Hi-breed ที่เกิดจากการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความเท่าทันในเทคโนโลยี และความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยได้นำชมการจัดการเรียนการสอนที่ห้อง Train LXD และห้อง Train the Trainers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Learning Hub ในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนำเสนอการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่ช่วยในการเสริมทักษะชีวิต เพื่อเติมเต็มให้แต่ละวิชาชีพมีความรู้รอบ รู้ทัน เป็นผู้นำ และพร้อมที่เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม โดยการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในฐานะ Learning Designer (LD) และ Learning Experience Designer (LXD) ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพัฒนานักศึกษาให้มีทั้ง Hard Skills และ Soft Skills โดยแนวคิดดังกล่าวได้ถูกต่อยอดและพัฒนาเป็นโมเดล iFIT (Individual Future Innovative Learning of Thailand) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เป็นการปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เป็น Personalized Learning ภายใต้ปรัชญาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาทรัพยากรนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมี Lifelong Learning Competency ต้องสอนให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้ การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บูรณาการศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน การปรับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบททางสังคม เน้นการปฏิบัติงานจริงในระดับมืออาชีพ โดยรับผิดชอบเป็นชิ้นงาน/โครงการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง การนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ในการปฏิบัติ ผ่านการทำงานกลุ่ม การฝึกฝน มีการกำหนดเงื่อนเวลาและเงื่อนไขที่ชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่

24 views0 comments

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT